BPD

BIALEŃSKA PARTIA DEMOKRATYCZNA

Logo BPD

Bialeńska Partia Demokratyczna – partia polityczna, która po raz pierwszy została założona przez Macieja Kamińskiego i Ronona Dex 13 sierpnia 2014. Partia była wielokrotnie reprezentowana w Parlamencie Republiki Bialeńskiej (głównie w latach 2014-2016), choć nigdy nie miała samodzielnej większości mandatów. Działanie partii zakończyło się wraz z odejściem z Mikroświata jej długoletniego przewodniczącego Macieja Kamińskiego.

Bialeńska Partia Demokratyczna została reaktywowana oficjalnie 28 kwietnia 2019 przez Ronona Dex i Akrypę Ali Shariati

AKTUALNI CZŁONKOWIE PARTII

PRZEWODNICZĄCY

Ronon Dex

CZŁONKOWIE

Ametyst Faradobus
Andrzej
Płatonowicz Ordyński
Marek Bajtuś
Jan Sapieha

STATUT BIALEŃSKIEJ PARTII DEMOKRATYCZNEJ

Bialeńska Partia Demokratyczna jest partią, której nadrzędnymi  wartościami jest niepodległość i niezależność Republiki Bialeńskiej oraz  republikański i demokratyczny ustrój państwa, a także promuje te  wartości na całym Polinie.

1. Na czele partii stoi przewodniczący.

2. Przewodniczący wybierany jest co 2 miesiące w wyborach przeprowadzanych w obrębie partii, a czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy członkowie partii.

3. Członkostwo w partii zatwierdza głosowanie w obrębie partii.

4. Członkostwo ustaje w skutek:

a) Zrzeczenia się.

b) Utraty obywatelstwa Republiki Bialeńskiej.

c) Stwierdzenia łamania celów programowych. W tym wypadku odbywa się tajne głosowanie na wniosek przewodniczącego. Decyzja o wykluczeniu zostaje zatwierdzona zwykłą większością głosów.

5. Członkostwo może ustać w skutek:

a) Przynależności do innej partii.

b) Posiadania obywatelstwa innego niż bialeńskie.

c) Decyzja w przypadkach, które obejmują pkt. a i b jest podejmowana w każdym przypadku indywidualnie przez przewodniczącego i zatwierdzana zwykłą większością głosów, a podczas podejmowania tej decyzji uwzględnia się zarówno charakter innej partii, do której należy członek BPD i do dobro partii lub stosunek państwa, którego jest obywatelem do Republiki Bialeńskiej..

6. Decyzje w partii podejmowane są zwykłą większością głosów.

7. Partia może odwołać przewodniczącego przed końcem kadencji zwykłą większością głosów.

8. Statut może zostać zmieniony zwykłą większością głosów.