Konstytucja RBKonstytucja Republiki Bialeńskiej
z dnia 29 września 2020 r.
poprawki: z dnia 12 grudnia 2020 i 14 maja 2021 r.
tekst jednolity

My, Bialeńczycy,zobowiązując się do przekazania wolności następnym pokoleniom,
chcąc budować społeczeństwo, w którym każdy lojalny obywatel ma prawo do samorealizacji,  zdecydowani przełamać ograniczenia, które utrudniają wzrost i rozwój,  gotowi stanąć z braćmi ze wszystkich części mikroświata w walce o przywrócenie świetności mikroświata i usunięcie wszelkich przeszkód ją powstrzymujących, wierząc, że sukcesu nie można osiągnąć bez współpracy,  mając świadomość znaczenia zacieśnienia więzi, które jednoczą nas ze wszystkimi ludźmi świata walczącymi z imperializmem, w imię woli ludu, wyrażonej 21 marca przez Powstańców Marcowych, którzy sprzeciwili się sarmackiej hegemonii i ogłosili Zjednoczoną Dżamahiriję Narodów w celu ochrony i wzmocnienia Rewolucji, dopóki nie osiągną celów wolności, socjalizmu i jedności, ustanawiamy niniejszą Konstytucję.


ROZDZIAŁ I – REPUBLIKA BIALEŃSKA
Artykuł 1.
[Republika Bialeńska]

Republika Bialeńska jest demokratyczną republiką, w której suwerenność należy do narodu, funkcjonującą w obrębie mikroświata i czerpiącym na dorobku oraz tradycji Królestwa Bialenii, Wolnego Miasta Króliska, Republiki Klume, Zjednoczonej Dżamahiriji Narodów, Królewskiej Dżamahiriji Narodów, Wolnego Wolnogradu, Islamskiej Federacji Wolnego Wolnogradu, Regencji Wolnego Wolnogradu, Dżamahiriji Bialeńskiej. Republika Bialeńska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium oraz otacza opieką obywateli i dziedzictwo narodowe.

Artykuł 2.
[Ustrój, Obywatele]

Ustrój Republiki Bialeńskiej opiera się na podziale władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz niezawisłości władzy sądowniczej, a władza zwierzchnia w Republice Bialeńskiej należy do obywateli będących jej suwerenem. Organy władzy nie mogą postępować wbrew woli obywateli, którą ci mogą wyrażać za pomocą ustaw i uchwał Zgromadzenia Narodowego. Obowiązek postępowania zgodnie z wolą obywateli nie może naruszać niezawisłości i niezależności władz. Władze Republiki Bialeńskiej respektują prawa i wolności człowieka i obywatela, które podlegają ścisłej ochronie. Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej uprawnia do pełnego uczestnictwa w życiu publicznym i politycznym kraju, zaś wyłącznie obywatele bialeńscy mają prawo do sprawowania funkcji publicznych. Szczegółowe regulacje związane z obywatelstwem, a w szczególności sposób jego nabywania i utraty, określa ustawa.

Artykuł 3.
[Prawo]

W Republice Bialeńskiej obowiązuje następująca hierarchia aktów prawnych:
1) Konstytucja Republiki Bialeńskiej;
2) umowy międzynarodowe;
3) ustawy;
4) akty wykonawcze;
5) prawo lokalne;
6) prawo zwyczajowe.

Artykuł 4.
[Symbole państwa i stolica]

1. Symbolami Republiki Bialeńskiej są: godło, flaga oraz hymn, które określa ustawa. Symbole te podlegają ochronie prawnej.
2. Stolicą Republiki Bialeńskiej jest Wolnograd.

Artykuł 5.
[Zasada Incompatibilitas]

Zabrania się równoczesnego sprawowania funkcji Prezydenta Republiki Bialeńskiej i członka Rady Republiki.

ROZDZIAŁ II – ZGROMADZENIE NARODOWE REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

Artykuł 6.
[Zgromadzenie Narodowe]

Zgromadzenie Narodowe Republiki Bialeńskiej to najwyższy organ władzy ustawodawczej, gwarant niezawisłości i suwerenności Republiki Bialeńskiej oraz niezależności jej władz. W skład Zgromadzenia Narodowego wchodzą wszyscy Aktywni Obywatele Republiki Bialeńskiej. Definicję Aktywnego Obywatela określa ustawa.

Artykuł 7.
[Prawodawstwo]

Zgromadzenie Narodowe podejmuje ustawy i uchwały większością bezwzględną, należy przez to rozumieć poparcie projektu aktu prawnego przez ponad połowę Aktywnych Obywateli biorących udział w głosowaniu, z zastrzeżeniem, iż większość bezwzględna wymaga oddania głosu przez co najmniej połowę liczby Aktywnych Obywateli, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Ustawy i uchwały są podpisywane przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej. Szczegółowe zasady funkcjonowania władzy ustawodawczej, a w szczególności czas trwania i sposób przeprowadzania debat i głosowań, określa Regulamin Postępowania Legislacyjnego Republiki Bialeńskiej będący ustawą. Prawo do inicjatywy ustawodawczej przysługuje każdemu Obywatelowi.

Artykuł 8.
[Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego]

Zgromadzeniu Narodowemu Republiki Bialeńskiej przewodniczy Prezydent Republiki Bialeńskiej, który ma obowiązek powołać Przewodniczącego pro tempore Zgromadzenia Narodowego Republiki Bialeńskiej zastępującego go w przewodniczeniu Parlamentowi w trakcie nieobecności. Przewodniczący pro tempore musi zostać wyznaczony z grona Aktywnych Obywateli, lecz nie może być członkiem Rady Republiki.


ROZDZIAŁ III – PREZYDENT REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
Artykuł 9.
[Prezydent Republiki Bialeńskiej]

Prezydent Republiki Bialeńskiej jest głową państwa, przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego i posiada pełnię władzy wykonawczej. Do zadań Prezydenta Republiki Bialeńskiej należą w szczególności: prowadzenie polityki zagranicznej, przeprowadzanie wyborów i referendów, nadawanie folwarków, nagród i odznaczeń państwowych oraz reprezentowanie państwa na arenie międzynarodowej. Prezydent Republiki Bialeńskiej jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej. Ponadto, ilekroć prawo nie definiuje, kto jest wykonawcą danej czynności, obowiązek ten nakłada się na Prezydenta.

Artykuł 10.
[Kadencja]

Kadencja Prezydenta trwa 4 miesięce i rozpoczyna się z chwilą złożenia przysięgi prezydenckiej. Do momentu wyboru nowego Prezydenta jego obowiązki pełni dotychczasowa głowa państwa. Prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych i jawnych. Prezydent zachowuje wszystkie uprawnienia przysługujące obywatelowi w Zgromadzeniu Narodowym, nie może być jednak członkiem Rady Republiki. Prezydent Republiki Bialeńskiej może zostać postawiony w stan oskarżenia wyłącznie za zgodą Zgromadzenia Narodowego wyrażoną w uchwale. W razie postawienia Prezydenta lub osoby pełniącej jego obowiązki w stan oskarżenia, do momentu zakończenia postępowania jego obowiązki pełni Wiceprezydent, a w razie jego braku Przewodniczący pro tempore Zgromadzenia Narodowego lub kolejne osoby przewidziane w sukcesji prezydenckiej. Prezydent Republiki Bialeńskiej utracić swój urząd może wyłącznie w wyniku śmierci, dobrowolnego zrzeczenia się, skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo popełnione umyślnie lub poprzez odwołanie przez Zgromadzenie Narodowe.

Artykuł 10a.
[Wiceprezydent]

Prezydent ma prawo do powołania Wiceprezydenta. Wiceprezydent może reprezentować kraj za granicą, rozpatrywać wnioski administracyjne i nadawać uprawnienia zgodnie z kompetencjami Prezydenta oraz dokonywać wpisów w Biuletynie Ustaw, włącznie z podpisywaniem aktów prawnych w imieniu Prezydenta. W przypadku czasowej nieobecności Prezydenta Wiceprezydent posiada pełnię praw wynikających z urzędu Prezydenta Republiki Bialeńskiej. Wiceprezydent może być w każdej chwili odwołany ze swojej funkcji przez Prezydenta, jeżeli jednak nie zostanie odwołany to jego kadencja kończy się równocześnie z zakończeniem kadencji Prezydenta, który go powołał.

Artykuł 11.
[Sukcesja]

W razie opróżnienia urzędu Prezydenta Republiki Bialeńskiej, obowiązki Prezydenta do chwili wyboru nowej głowy państwa pełni Wiceprezydent, a razie jego braku Przewodniczący pro tempore Zgromadzenia Narodowego Republiki Bialeńskiej. W razie nieobjęcia urzędu Prezydenta przez Przewodniczącego, obowiązki Prezydenta pełnią kolejno: członkowie Rady Państwa według czasu posiadania obywatelstwa, a następnie Obywatele według czasu posiadania obywatelstwa. Każda z tych osób ma obowiązek złożyć przysięgę prezydencką w czasie nie dłuższym niż 24 godziny. W przeciwnym razie obowiązek ten spada na kolejną osobę w sukcesji prezydenckiej.

Artykuł 12.
[Gabinet Prezydenta Republiki Bialeńskiej]

Gabinet Prezydenta Republiki Bialeńskiej, na czele którego stoi Prezydent Republiki Bialeńskiej, tworzą Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Ministrowie oraz Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej. Ministrowie są powoływani przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej na drodze postanowienia. Zgromadzenie Narodowe może wyrazić wotum nieufności względem ministra na drodze uchwały. W przypadku wyrażenia wotum nieufności względem któregokolwiek z nich, Prezydent Republiki Bialeńskiej jest zobowiązany do jego odwołania. Kadencja ministrów kończy się w momencie zakończenia kadencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej. Prezydentowi i ministrom przysługuje prawo wydawania rozporządzeń oraz postanowień. Ministrowie stoją na czele kancelarii, które mogą także nosić nazwę ministerstw. Kancelaria pełni funkcję doradczą wobec ministra oraz pomaga mu realizować zadania. Kancelarie tworzone są na podstawie rozporządzenia Prezydenta lub danego ministra. Dopuszcza się możliwość, gdy minister nie stoi na czele żadnej kancelarii – wówczas Prezydent Republiki Bialeńskiej określa, z infrastruktury której z istniejących kancelarii ma on prawo korzystać. Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej może nadzorować działalność kilku kancelarii.

ROZDZIAŁ IV – RADA REPUBLIKI
Artykuł 13.
[Rada Republiki]

Rada Republiki sprawuje pełnię władzy sądowniczej na terenie Republiki Bialeńskiej, a także może decyzją Prezydenta przejąć władze ustawodawczą w czasie stanów nadzwyczajnych lub w sytuacjach gdy Zgromadzenie Narodowe nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować na skutek niemożliwości zebrania odpowiedniej liczby członków do przeprowadzenia głosowania. Szczegóły sprawowania przez Radę Republiki władzy sądowniczej i ustawodawczej określa ustawa.Artykuł 14.
[Skład]

1. W skład Rady Republiki wchodzi trzech obywateli powoływanych w równej liczbie przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej, władze Rzeszy Bialeńskiej oraz władze Dżamahiriji Bialeńskiej.
2. Członkowie Rady Republiki wybierają Przewodniczącego spośród swojego grona.
3. Kadencja każdego członka Rady Republiki z osobna trwa 3 miesiące od momentu powołania go przez właściwy organ.
4. Zgromadzenie Narodowe, na wniosek Prezydenta, uzupełnia skład Rady Republiki, jeśli właściwy organ Rzeszy Bialeńskiej lub Dżamahiriji Bialeńskiej nie wywiąże się z tego obowiązku w ciągu 14 dni od wygaśnięcia mandatu danego członka Rady Republiki. W przypadku, gdy w okresie późniejszym dany samorząd wyłoni członka Rady Republiki wówczas zajmuje on miejsce członka powołanego przez Zgromadzenie Narodowe.
5. Do czasu uzupełnienia składu Rady Republiki przez Zgromadzenie Narodowe obowiązki jej tymczasowego członka pełni osoba wyznaczana przez Prezydenta, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące.”

ROZDZIAŁ V -WZAJEMNA KONTROLA WŁADZ
Artykuł 15.
[Weto ustawodawcze]

Weto ustawodawcze, to jest sprzeciw wobec podpisania lub przyjęcia ustawy przez Zgromadzenie Narodowe Republiki Bialeńskiej, przysługuje: Prezydentowi Republiki Bialeńskiej oraz Radzie Republiki. Ustawy mogą zostać zawetowane przez Radę Republiki większością zwykłą. Weto może zostać złamane przez Zgromadzenie Narodowe większością kwalifikowaną dwóch trzecich głosów, przy udziale co najmniej połowy Aktywnych Obywateli. Weto Prezydenta Republiki Bialeńskiej może zostać przełamane wyłącznie przez Zgromadzenie Narodowe w ten sam sposób. Prezydenckie weto ustawodawcze jest odmową podpisania ustawy. Rada Republiki może zastosować weto ustawodawcze, które może być zgłoszone wyłącznie w czasie trwania vacatio legis, a jeśli vacatio legis jest krótsze niż 48 godzin – w ciągu 48 godzin od momentu opublikowania ustawy w Biuletynie Ustaw. Głosowanie w sprawie przełamania weta musi odbyć się w ciągu pierwszego miesiąca od momentu dostarczenia Zgromadzeniu Narodowemu informacji o odmowie podpisania ustawy lub uchwały. Zawetowana ustawa może wejść w życie nie wcześniej niż w momencie ogłoszenia wyników głosowania, o ile obywatele zdecydują o jej przyjęciu.

Artykuł 16.
[Interpelacja]

Każdemu Obywatelowi przysługuje prawo zadawania Prezydentowi oraz członkom Gabinetu pytań w formie interpelacji. Interpelacje dotyczyć mogą spraw związanych z funkcjonowaniem władzy wykonawczej i podejmowanych działań, a Prezydent oraz członkowie Gabinetu mają obowiązek udzielić na nie odpowiedzi w ciągu 7 dni od momentu otrzymania zapytania.

ROZDZIAŁ VI – STANY NADZWYCZAJNE
Artykuł 17.
[Stany nadzwyczajne]

Stany nadzwyczajne to okresy szczególnego zagrożenia dla stabilności lub bezpieczeństwa Republiki Bialeńskiej. W czasie ich trwania uprawnienia organów władzy powierzane są Prezydentowi Republiki Bialeńskiej. Stany nadzwyczajne ogłasza: Zgromadzenie Narodowe Republiki Bialeńskiej na drodze uchwały lub Prezydent Republiki Bialeńskiej za zgodą Rady Republiki wyrażoną w uchwale. Dozwolony czas trwania stanów nadzwyczajnych, rodzaje stanów nadzwyczajnych i okoliczności uprawniające do ich wprowadzenia określa ustawa.

ROZDZIAŁ VII – ADMINISTRACJA
Artykuł. 18.
[Podział administracyjny]

Republika Bialeńska składa się z dwóch wspólnot samorządowych: Rzeszy Bialeńskiej i Dżamahiriji Bialeńskiej oraz podległego bezpośrednio władzy centralnej terytorium Wysp Przyjaźni. Ich funkcjonowanie określają odrębne ustawy oraz prawo lokalne.

ROZDZIAŁ VIII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 19.

Zmiany Konstytucji Republiki Bialeńskiej dokonać może Zgromadzenie Narodowe większością kwalifikowaną dwóch trzecich głosów.

Artykuł 20.

Niniejsza Konstytucja wchodzi w życie po 7 dniach od momentu jej opublikowania w Biuletynie Ustaw.

Artykuł 21.

Z chwilą wejście w życie Konstytucji traci moc:
a) Konstytucja Republiki Bialeńskiej z 1 grudnia 2018 r. z późniejszymi zmianami.
b) Ustawa o incompatibilitas z 27 grudnia 2018 r.
c) Ustawa o sądownictwie z 28 marca 2019 r.
d) Ustawa o udziale obywateli w sprawowaniu władzy z 27 grudnia 2018 r.
e) Regulamin Parlamentu Republiki Bialeńskiej z 13 września 2019 r.
f) Ordynacja wyborcza z 27 grudnia 2018 r. z późniejszymi zmianami.

Artykuł 22.

Z chwilą wejścia w życie Konstytucji skróceniu ulega kadencja Parlamentu Republiki Bialeńskiej. Niezwłocznie zwołać należy Zgromadzenie Narodowe. Prezydent Republiki Bialeńskiej oraz właściwe organy samorządowe zobowiązane są do niezwłocznego wyboru członków Rady Państwa.


Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego
p.o. Prezydenta Republiki Bialeńskiej
Joahim von Ribertrop

z upoważnienia:

Minister Spraw Wewnętrznych
[Obrazek: 3_28_03_20_4_51_48.png]